Social Welfare Policy

 • The Scheme started on the 01st September 2012.

 • All Tongan citizen by birth who are 70 years old or older, residing in Tonga, and no longer working a paid job are eligible to participate in the Social Welfare Scheme.

 • The social welfare payment is $70 (Age 70-74), $75 (Age 75-79), $80 (Age 80+) per month and payment is conducted on the 8th day of every month at the Fund Office or paid directly into the elderly member's bank account.

 • If an elderly member travels overseas for more than 3 months, his pay shall cease immediately until he returns to Tonga and the carer shall inform the Fund immediately.  When the elderly member returns to Tonga, he shall present his passport to the Fund to continue claiming his pays.

 • If an elderly member passes away, his pay shall cease immediately and the carer shall inform the Fund right away.  The carer shall present the elderly member's death certificate to the Fund for updating of our record.

 • If an elderly member has not claimed his pay from the Fund Office for more than one month, he shall present his passport to the Fund for confirmation before he can claim his pay.

 • The Fund is working together with the Immigration Department of Tonga and the Ministry of Health in confirmation of the travels and death of an elderly member.

 • The Social Welfare Scheme does not offer life insurance cover for its members. 

 

 • Ko e Polokalama ko eni na’e kamata ia ‘i he ‘aho 01 Sepitema 2012.

 • ‘Oku ngofua ke kau he Polokalama ni ha tokotaha tangata’i fonua Tonga pea na’e fale’i pe ‘i Tonga ni, ‘oku ta’u 70 pe lahiange, nofo pe ‘i Tonga ni, pea ‘oku ‘ikai ke ngaue totongi foki.

 • Ko e me’a’ofa ko eni ‘oku fe'unga pea moe $70 (Ta’u 70-74), $75 (Ta’u 75-79), $80 (Ta’u 80+) ki he mahina pea 'oku totongi atu ia he ‘aho hono 8 ‘o e mahina kotoa pe mei homau ‘Ofisi pe ko ho’o ‘akauni pangike.

 • Kapau ‘e folau ‘a e toulekeleka ki tu’apule’anga 'o laka hake he mahina 'e 3, ‘e ta’ofi fakataimi leva ‘ene me’a’ofa kae‘oleva kuo ne foki mai ki Tonga ni pea ko e fatongia foki ia ‘a e tokotaha tauhi ke ne fakahoko mai ki ‘Ofisi ni he vavetaha. ‘I he foki mai ‘a e toulekeleka, kuopau ke fakaha mai ‘e he toulekeleka ‘ene paasipooti ki ‘Ofisi ni kae toki faka’ataa atu ke ma’u ‘ene me’a’ofa.

 • Kapau ‘e pekia ‘a e toulekeleka, kuopau ke ta’ofi leva ‘ene me’a’ofa pea ko e fatongia ia ‘a e tokotaha tauhi ke ne fakahoko mai ki ‘Ofisi ni he vavetaha. Kuopau foki ke fakahoko mai ‘e he tokotaha tauhi ‘a e tohi pekia ‘a e toulekeleka ke fakakakato’aki ‘emau lekooti.

 • Kapau kuo te’eki ke ma’u atu ‘a e me’a’ofa ‘a e toulekeleka mei homau ‘Ofisi ‘o laka hake he mahina ‘e taha, kuopau ke fakaha mai ‘a ‘ene paasipooti ki ‘Ofisi ni ke fakapapau’i’aki ‘ene ngaahi folau kimu’a pea toki hokohoko atu ‘a hono ma’u ‘a ‘ene me’a’ofa.

 • ‘Oku fengaue’aki fakataha ‘a e Polokalama ni pea mo e Potungaue Immigration ‘a Tonga pea mo e Potungaue Mo’ui ki hono fakapapau’i ha folau pe pekia ha tokotaha toulekeleka.

 • 'Oku 'ikai ke malu'i mo'ui 'a e kau toulekeleka 'i he polokalama ko eni.

Registration form

The SWS registration form can be downloaded from Social Welfare under Download & Information on the left hand side.

Search